Regulamin

W trosce o bezpieczny i spokojny pobyt

flower-icon-01.png

Regulamin

Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin.

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego – liczonego w dobach, umeblowanych i wyposażonych apartamentów.
 2. Wszyscy Goście mieszkający w apartamentach KaZou Residence są zobowiązani do przestrzegania poniższego regulaminu.
 3. Gość akceptuje warunki regulaminu w momencie rezerwacji.
 4. Doba hotelowa w naszych apartamentach rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 5. Jeśli Gość chce przedłużyć pobyt, musi niezwłocznie zawiadomić telefonicznie o tym fakcie KaZou Residence, ponieważ może istnieć sytuacja, że przedłużenie pobytu, w którym przebywa, będzie niemożliwe ze względu na inne zaplanowane wcześniej rezerwacje.
 6. Kazou Residence uwzględni życzenie przedłużenia pobytu oraz doby hotelowej lub w przypadku nie posiadania dostępnych apartamentów może udzielić pomocy w poszukiwaniu innego miejsca noclegowego w miarę posiadanych możliwości.
 7. Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach hotelowych i nie może go podnająć ani użyczyć bez zgody KaZou Residence.
 8. Gość zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego, w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej. Urządzanie imprez towarzyskich  jest ZAKAZANE. Za złamanie tego zakazu, firma KaZou Residence może pobrać karę umowną w wysokości 1000 zł. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej kara umowna wyniesie 1500 zł.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wywołane niewłaściwą eksploatacją lokalu oraz urządzeń w nim znajdujących się a także powstałe z jego winy lub osób mu towarzyszących.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych we wszystkich naszych apartamentach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU!
2. Rezerwacja
 1. Rezerwacje można dokonać w trybieon-line, wysyłając e-mail, bądź telefonicznie.
 2. Rezerwacja i płatność poprzez Booking.com odbywa się zgodnie z regulaminem i warunkami podanymi przez Booking.com
 3. Rezerwacje on-line – przez stronę www.kazouresidence.com  – jest wymagana wpłata w wysokości całej kwoty pobytu.
 4. Rezerwacja e-mail– ta forma rezerwacji jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: apartament@kazouresidence.com lub wypełnieniu formularza na nasze stronie. Po sprawdzeniu dostępności apartamentu Gość zostanie poinformowany za pomocą e-maila lub telefonicznie o możliwości rezerwacji. Odpowiedź na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych i tym samym zaakceptowany zostanie przez Klienta niniejszy regulamin. Płatność przelewem w wysokości conajmniej 50% od całości kosztu rezerwacji.
 5. Rezerwacja telefoniczna  – rezerwacje można dokonać dzwoniąc pod numer  telefonu: KaZou Residence - Recepcja Burakowska 16/U1B w Warszawie: (+48) 531-555-086.
 6. Pobierana jest zaliczka w wysokości conajmniej  50% wartości rezerwacji.
 7. Rezerwacje są bezzwrotne.
3. Płatność
 1. Przelewem na rachunek bankowy KaZou Residence najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej wskazanej w umowie najmu.
 2. Dane do przelewu: KAZOU RESIDENCE informacja w Recepcji lub na stronie www.kazouresidence.com
 3. Jeśli płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym KaZou Residence istnieje możliwość anulowania rezerwacji.
 4. Gotówką bądź kartą przy odbiorze kluczy,
 5. Wystawiamy faktury VAT po wcześniejszym uzgodnieniu
4. Anulowania lub zmiana rezerwacji

1. W przypadku rezygnacji z wynajmu apartamentu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, ale z ważnych przyczyn i za zgodą KaZou Residence istnieje możliwość zmiany osoby rezerwującej, zmiany terminu wynajmu.
2. Rezerwacja on-line – w przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 5 dni przed datą przyjazdu, KaZou Residence nie obciąży gościa opłatą za anulowanie rezerwacji.
3. W przypadku nie pojawienia się gościa w Apartamencie rezerwacja zostaje anulowana, a Gość zobowiązany jest zapłacić 100% ceny rezerwacji.
4. Rezerwacja telefoniczna i mailowa – W przypadku anulowania, zmian w rezerwacji, niepojawienia się gościa w Apartamencie, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

1. Odbiór kluczy odbywa się w naszej recepcjI w Warszawie przy ul. Burakowskiej 16/ U1B.
2. Goście zobowiązani są do odbioru kluczy od apartamentu w następujących godzinach: 15.00-22.00.
3. Nieodebranie kluczy do wskazanej godziny jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy i utratą wpłaconej ceny najmu. Po wyznaczonych godzinach, w przypadkach losowych klucze zostaną wydane po skontaktowaniu się z Recepcją.
4. KaZou Residence zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa w przypadku gdy:
- nie posiada on ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- istnieje uzasadnione podejrzenie, że w apartamencie będzie przebywała większa liczba osób niż wskazana podczas rezerwacji,
- podczas poprzedniego pobytu Gość rażąco naruszył Regulamin.
5. Zwrot kluczy następuje w Recepcji w dniu zakończenia rezerwacji nie później niż do godziny 11:00.

6. Zasady korzystania z apartamentu
 1. W Apartamencie może nocować tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona podczas dokonania rezerwacji.
 2. Przebywanie w apartamencie większej liczby osób niż zameldowana jest ZAKAZANE.
 3. Zakazane jest wnoszenie do Apartamentu broni palnej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
 4. W apartamencie można przebywać ze zwierzętami domowymi -  po ówczesnym zgłoszeniu oraz wniesieniu opłaty w wysokości 50 zł za dobę za 1 zwierzę.
 5. Gość ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych oaz stosować się do niej.
 6. Gość obowiązany jest powiadomić KaZou Residence o wystąpieniu wszelkiego rodzaju uszkodzeniach lokalu, zniszczeniach lub innych nieprawidłowościach.
 7. KaZou Residence nie ponosi odpowiedzialności za mienie gościa wniesione do Apartamentu.
7. Odpowiedzialność za szkody
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez KaZou Residence wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dokonując rezerwacji Gość jest informowany o uprawnieniach wynikających z ustawy oraz proszony o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
8. Dane osobowe
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez KaZou Residence wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dokonując rezerwacji Gość jest informowany o uprawnieniach wynikających z ustawy oraz proszony o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego pobytu.
KaZou RESIDENCE

RULES AND REGULATIONS

To assure a pleasant and safe stay for our Guests we have worked out these Rules and Regulations. The Client who reserves an apartment with KaZou Residence accepts these Rules and Regulations which are an integral part of the Agreement concerning the rent of an Apartment.

1. GENERAL PROVISIONS

1. The rules and regulations define the terms and conditions of short-term rental - calculated in nights, of furnished and equipped apartments.
2.All Guests staying at KaZou Residence apartments are required to abide by the following rules and regulations.
3. Guests accept the terms and conditions at the time of booking.
4. Check-in time in our apartments begins at 3 p.m. and ends at 11 a.m. the following day.
5. If the Guest wishes to extend his/her stay, he/she must immediately notify KaZou Residence by phone, as there may be a situation that it will be impossible to extend the stay he/she is staying in due to other previously scheduled reservations.
6.Kazou Residence will accommodate the request to extend the stay and the hotel day, or in the case of not having apartments available, may provide assistance in finding another accommodation to the best of its ability.
7. Guest may only use the apartment for hotel purposes and may not sublet or lend it without the consent of KaZou Residence.
8. Guest agrees to respect the rules of social intercourse, in particular, to observe quiet hours. Hosting social events is PROHIBITED. For violation of this prohibition, KaZou Residence may charge a contractual penalty of 1000 PLN. In case of intervention of the Police or the Municipal Police, the contractual penalty will be 1500 PLN.
9. The guest shall be fully liable for damage caused by improper use of the premises and equipment located therein and also caused by him or his companions.
10. According to the Law of the 9th of November 1995 dealing with the health protection connected with smoking cigarettes and other snuff products, SMOKING IN THE APARTMENTS IS COMPLETELY PROHIBITED. There will be consequences in case of breaking this Regulation.

2. RESERVATION
 1. Reservations can be made by: online, by sending an e-mail, or by phone.
 2. Reservations and payment through Booking.com are made in accordance with the terms and conditions provided by Booking.com
 3. Online reservations - through www.kazouresidence.com - a payment of the entire amount of the stay is required.
 4. Email Reservation- this form of reservation is possible by sending an email to: apartament@kazouresidence.com or by filling out the form on our website. After checking the availability of the apartment, the guest will be informed by e-mail or telephone about the possibility of booking. Replying to the message sent will result in the reservation being entered into the database and thus the Client accepts these terms and conditions. Payment by bank transfer in the amount of at least 50% of the total cost of the reservation.
 5. Telephone reservations - reservations can be made by calling the phone number: KaZou Residence - Reception Burakowska 16/U1B in Warsaw: (+48) 531-555-086.
 6. A deposit of at least 50% of the reservation value is charged.
 7. Reservations are non-refundable.
3. PAYMENT
 1. Bank transfer to KaZou Residence should be made not later than 48 hours before the beginning of the reservation according to the rent Agreement.
 2. TRANSFER INFORMATION: KAZOU RESIDENCE Nr. Of Bank Account: PL 15 1750 0012 0000 0000 2274 5557     
 3. If the payment is not recognized on the KaZou Residence Bank Account, the reservation may be cancelled.    
 4. The key to the Apartment is made available to the Guest after payment with cash or card is made.
 5. Earlier notification is needed for VAT Invoice preparation.
4. THE CANCELLATION OR CHANGE OF THE RESERVATION
 1. In case of cancellation of the apartment rental, the amount paid is non-refundable, but for valid reasons and with the consent of KaZou Residence, it is possible to change the booking person, change the date of rental.
 2. Online booking - in case of cancellation or changes to the reservation up to 5 days before the arrival date, KaZou Residence will not charge the cancellation fee to the guest.
 3. If the guest does not show up at the apartment, the reservation is canceled and the guest is required to pay 100% of the reservation price.
 4. Telephone and email reservation - In case of cancellation, changes to the reservation, no-show of the guest in the Apartment, the deposit paid is non-refundable.
5. CHECKING IN AND CHECKING OUT
 1. The keys to the Apartaments are given out in the Reception at Burakowska Street, 16, U1.
 2. Guests are required to pick up their keys from the apartment at the following times: 15.00-22.00.
 3. Not collecting the keys by the indicated hour is equivalent to withdrawal from the contract and loss of the paid rental price.
 4. After the designated hours, in cases of emergency, the keys will be released after contacting the Reception.
 5. KaZou Residence reserves the right to refuse admission to a Guest if:
  - guest not have a valid ID or does not want to show the document,
  - is under the influence of alcohol or other intoxicants,
  - there is a reasonable suspicion that the apartment will be occupied by more people than indicated during the reservation,
  - during the previous stay the Guest has grossly violated the Rules.
 6. Return of keys shall take place at the Reception on the day of completion of the reservation no later than 11:00 am.
6. THE RULES OF THE USE OF THE APARTMENT
 1. Only the number of persons stated in the Reservation can stay overnight in the Apartment;
 2. The situation when there are more persons staying overnight in the Apartment is completely PROHIBITED.
 3. Pets are allowed in the apartment - after notification and payment of PLN 50 per day for 1 animal.
 4. The Guest must pay special attention to water, gas and electricity valves!
 5. The Guest must inform KaZou Residence of all kinds of devastation , damage or other irregularities in the Apartment.
7. THE RESPONSIBILITY FOR THE DAMAGES
 1. The Guest is FULLY financially responsible for all kind of damages made by him in the building where  the Apartment is situated, in the Apartment itself and damages to the furniture, kitchen, bathroom equipment and other utensils in the Apartment.
 2. The Guest must without delay inform KaZou Residence about all kind of events which can play havoc with him or          other persons, about any damages in the Apartment or damages made to the equipment and different utensils in the Apartment. The Guest must without delay inform KaZou Residence of all and every claim by the third party as regards to such damages including the owners of the neighboring Apartments.
 3. The Guest is obliged to immediately cover of all the costs  of the inflicted damages.
 4. The Guest who  made damages in the Apartment which make it impossible to rent the Apartment ,  alongside    with covering all the cost of the  total repair in the Apartment, will have to cover the costs of 500 zlotys a day brutto for every day from the beginning of the reservation till the day when the Apartment acquires its original look and can be rented again.
 5. The Guest is responsible for the safety of his personal effects during his stay in the Apartment.
8. PERSONAL DATA
 1. Personal data will be processed by KaZou Residence only for sake of marketing, reservations, and making the coming reservations easier in strict  accordance  with the Law of 29.08.1997 and safeguarding of personal data.
 2. When making the reservation the Guest is informed about the provisions in the above mentioned Law and is asked to agree to the processing of his personal data by KaZou Residence.
 3. Every Guest is obliged to acquaint himself with the Regulations and Rules of KaZou Residence.
 4. Lack of knowledge of the Regulations and Rules does not rid the Guest of the responsibility to adhere to their provisions.
 5. All additional services like cleaning are possible at individual request and are additionally payed for.

 THANK YOU FOR ACQUAINTING YOURSELF WITH THE REGULATIONS AND RULES AND KAZOU RESIDENCE WISH YOU A PLEASANT STAY!